Nowość w Kształceniu Zawodowym – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Uzyskuj, Uzupełniaj, Łącz Kwalifikacje Zawodowe – mobilny sposób na zdobycie nawet kilku zawodów jednocześnie

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) będą mogły uzyskać 252 kwalifikacjie wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011) Ukończenie tego kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Przykład: Jak w 2,5 roku zdobyć dwa zawody
TECHNIKA HANDLOWCA i TECHNIKA KSIĘGARSTWA ?
ZAPISZ SIĘ NA NIŻEJ WYMIENIONE KURSY

 

NAZWA KWALIFIKACJI/ KURSU

A.18 Prowadzenie sprzedaży

 • Kształcenie tej kwalifikacji odbywa się przez 3 semestry (w soboty i niedziele)
 • Łączna liczba godzin 1030 (w tym 330h przeznaczone na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów z danego obszaru)
 • Po ukończeniu kursu otrzymuje się „zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” (Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)
 • Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem podjęcia kształcenia kolejnej kwalifikacji.

 

NAZWA KWALIFIKACJI/ KURSU

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

 • Kształcenie tej kwalifikacji odbywa się przez 1 semestr (w soboty i niedziele)
 • Łączna liczba godzin 320
 • Po ukończeniu kursu otrzymuje się „zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” (Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)
 • Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem uzyskania zawodu: TECHNIK HANDLOWIEC

 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na bazie poprzednio zdobytych

 

NAZWA KWALIFIKACJI/ KURSU

A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

 • Kształcenie tej kwalifikacji odbywa się przez 1 semestr (w soboty i niedziele)
 • Łączna liczba godzin 240
 • Po ukończeniu kursu otrzymuje się „zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” (Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)
 • Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem uzyskania zawodu: TECHNIK KSIĘGARSTWA