Asystent osoby niepełnosprawnej

Cykl kształcenia: 1 rok - 2 semestry

Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami. Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia: Możliwe miejsca pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ośrodki pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, kliniki i szpitale, świetlice terapeutyczne.

PRZEDMIOTY:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
  • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
  • Asystowanie osobie niepełnosprawnej
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zajęcia praktyczne metody pracy socjalnej