Budownictwo

Tytuł zawodowy: Technik budownictwa Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Dodatkowo nauka w zawodzie technik budownictwa ma za zadanie przygotować absolwenta do opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego itp.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy na budowach zarówno w kraju jak i zagranicą. Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również jest możliwe prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Przedmioty:

  • Obiekty budowlane w środowisku
  • Podstawy projektowania budowli
  • Technologia wykonania elementów konstrukcyjnych budynków
  • Roboty wykończeniowe i eksploatacja budynków
  • Technologia izolacji cieplnych ścian
  • Podstawy przedsiębiorczości