Geodezja

Tytuł zawodowy: Technik geodeta Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. Zdobywa wiedzę z zakresu technik i technologii prac geodezyjnych, metod i narzędzi opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz poznają zagadnienia prawne i ekonomiczno – techniczne.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach geodezyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego jako samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta gminny, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny. Technik wykonuje większość czynności produkcyjnych. Przy wykonywaniu prostych, typowych, krótkotrwałych robót, w których występują powtarzalne czynności, kierownikiem zespołu i wykonawcą jest zazwyczaj technik.

Przedmioty:

  • Geodezja
  • Geodezja urządzeniowa – rolna
  • Geodezja inżynieryjna
  • Fotogrametria
  • Informatyka geodezyjna i kartograficzna
  • Rysunek geodezyjny i elementy kartografii
  • Przepisy prawne w geodezji
  • Człowiek – praca – środowisko
  • Zarys wiedzy o gospodarce
  • Podstawy przedsiębiorczości