Informacja naukowa

Tytuł zawodowy: Technik informacji naukowej Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik informacji naukowej gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia pod kierunkiem specjalisty informację naukową, techniczną i ekonomiczną, pierwotną, pochodną i wtórną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomiki w kraju i za granicą, za pomocą metod, form i środków adekwatnych do określonego miejsca zatrudnienia oraz potrzeb określonych użytkowników. Zakres zadań zawodowych absolwentów tego kierunku obejmuje: badanie potrzeb użytkowników informacji, ustalenie zasad gromadzenia informacji, wybór metod i form wyszukiwania, udostępniania i rozpowszechniania informacji oraz opracowywania zbiorów. Opracowują zasady i zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami informacji. Gromadzą przetwarzają i rozpowszechniają informacje przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w dużych przedsiębiorstwach. Zawód stawia nowe wyzwania przed młodym pokoleniem pracowników dotyczące poznawania źródeł informacji, szybkiego ich opracowywania, prawidłowego opisu różnego rodzaju dokumentów, archiwizowania informacji. Absolwenci tego profilu zostaną przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych gromadzących informacje, jak firmy wydawnicze, redakcje lokalnej prasy, firmy reklamowe, wywiadownie gospodarcze, biblioteki, wydziały jednostek samorządowych zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i opracowywaniem informacji. Absolwenci pracują głownie na stanowiskach: researcher, dokumentalista, bibliotekarz, specjalista ds. informacji, wydawnictw informacyjnych, promocji, wystaw i targów.

Przedmioty:

 • Informacja naukowa – podstawy i organizacja
 • Informatyka
 • Języki informacyjne
 • Opracowania informacyjne
 • Bibliotekarstwo
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia praktyczne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa