Ochrona osób i mienia

Tytuł zawodowy: Technik ochrony fizycznej osób i mienia Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik ochrony fizycznej osób i mienia poznaje różne dziedziny prawa, psychologii, kryminalistyki, specyfikę ochrony osób, konwojowania, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego jak również przechodzi specjalistyczne szkolnie w zakresie samoobrony i technik interwencyjnych, posługiwania się bronią krótką, maszynową i gładkolufową. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstawania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach ochrony lub sam prowadzić działalność gospodarczą, zakładając własną agencję ochrony.

Przedmioty:

 • Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia
 • Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy
 • Wybrane zagadnienia z ekonomii, organizacji i zarządzania
 • Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu
 • System prawa w Polsce
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 • Wybrane zagadnienia prawa handlowego
 • Wybrane zagadnienia prawa finansowego
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Organizacja ochrony osób i mienia
 • Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Samoobrona
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Język angielski
 • Komputer w pracy zawodowej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa