Ochrona środowiska

Tytuł zawodowy: Technik ochrony środowiska Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, a w szczególności: monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska. Proces kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające mu monitorowanie poziomu zanieczyszczeń, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń oraz prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie. Znajdzie zatrudnienie w służbach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, ośrodkach badań i monitorowania środowiska lub mogą prowadzić własne biuro projektowe ochrony środowiska.

Przedmioty:

 • Podstawy techniki
 • Biologia i ekologia
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja
 • Ochrona wód
 • Pracownia badań laboratoryjnych
 • Użytkowanie komputerów
 • Prawo i ekonomika w ochronie środowiska
 • Język angielski zawodowy
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa