Opiekun medyczny

Cykl kształcenia: 1 rok - 2 semestry

Opiekun medyczny profesjonalnie pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej
i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Do głównych zadań należy pomaganie podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne, asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomagania mu i jednocześnie wspierania osoby chorej i niesamodzielnej.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent dzięki zdobytym umiejętnością będzie mógł podjąć pracę w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki
w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.

Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Język angielski zawodowy
  • Rozwój społeczno-personalny
  • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Język migowy
  • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Podstawy przedsiębiorczości