Opiekun w domu pomocy społecznej

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Opiekun w domu pomocy społecznej jako pracownik pierwszego kontaktu towarzyszy cały czas człowiekowi oraz podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i rozwój podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńcze.

Perspektywy zatrudnienia: zawodowy opiekun stał się profesją z przyszłością, nie tylko w Unii, ale też w Polsce, bo nasze społeczeństwo też się starzeje. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwala na podjęcie pracy w domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.), środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, oraz centrach pomocy rodzinie nie tylko w kraju, ale i w krajach Unii Europejskiej.

Przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej społecznej
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 • Podstawy gerontologii i psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 • Podstawy prawa i zarys wiedzy o gospodarce
 • Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 • Etyka i promocja zdrowia
 • Zdrowie w różnych okresach życia
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji i elementy psychoterapii i arteterapii
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych
 • Problematyka aktywizacjizagadnienia wstępne
 • Planowanie i organizacja czasu wolnego
 • Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 • Elementy komunikacji interpersonalnej
 • Elementy informatyki
 • Trening interpersonalny
 • Lustracje w placówkach pomocy społecznej