Prawo i administracja

Tytuł zawodowy: Technik administracji Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik administracji posiada wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń techniki, obsługi komputerów i przetwarzania danych, interpretowania i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa; przygotowania projektów umów cywilnoprawnych, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia; porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów prawnych; posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej oraz instrumentami podatkowymi; redagowania pism, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych.

Perspektywy zatrudnienia: po ukończeniu kierunku absolwent może pracować niemal w każdej instytucji, bo wszędzie potrzebny jest pracownik administracji. Jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach powiatowych i gminnych, urzędach marszałkowskich, urzędach państwowych, miejskich, samorządach zawodowych, gospodarczych, preferencje w jednostkach organizacyjnych ZUS. Miejsce pracy absolwent może znaleźć również w administracji firmy, w sektorze ubezpieczeń, w agencjach celnych, urzędach skarbowych, bankach.

Przedmioty:

 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Gospodarka i gospodarowanie
 • Zarys statystyki
 • Rachunkowość i analiza ekonomiczna
 • Socjologia i psychologia społeczna
 • Technika biurowa
 • Organizacja pracy biurowej
 • Język angielski
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa