Prawo i administracja

Tytuł zawodowy: Technik administracji Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik administracji jest przygotowany do pracy biurowej gdzie będzie posługiwał się zdobytą wiedzą z zakresu przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, umów
o pracę i innych, sporządzania regulaminów oraz notatek służbowych, a także gromadzenia informacji niezbędnych do wydawania decyzji administracyjnych. Potrafi przygotować narady, zebrania, konferencje i sesje jak również stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Posługuje się dokumentacją księgową. posiada wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń techniki, obsługi komputerów i przetwarzania danych oraz interpretowania
i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej oraz instrumentami podatkowymi. Swobodnie redaguje pisma i korespondencję. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi.

Perspektywy zatrudnienia: po ukończeniu kierunku absolwent może pracować niemal
w każdej instytucji, bo wszędzie potrzebny jest pracownik administracji. Jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach powiatowych i gminnych, urzędach marszałkowskich, urzędach państwowych, miejskich, samorządach zawodowych, gospodarczych, preferencje w jednostkach organizacyjnych ZUS. Miejsce pracy absolwent może znaleźć również w administracji firmy, w sektorze ubezpieczeń, w agencjach celnych, urzędach skarbowych, bankach.

Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Rozwój społeczno-personalny
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Finanse publiczne
 • Zajęcia praktyczne praca biurowa
 • Zajęcia praktyczne administracja
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa