Spedytor

Tytuł zawodowy: Technik spedytor Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik spedytor organizuje transport towarów importowanych eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swą pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komputerów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych. Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju; obsługuje maszyny biurowych, takie jak: maszyny do pisania, komputery, telefaksy, telefony. Ponadto: świadczy usługi na rzecz ładunku, załatwia ubezpieczenia, przygotowuje do odprawy celnej, prowadzi rozliczenia w bankach itp. Tendencje w rozwoju gospodarczym Polski w tym udział w Unii Europejskiej wyraźnie wskazują na rozwój wymiany międzynarodowej, której nieodłącznym elementem jest spedycja. Można, zatem prognozować wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny usług.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, wszelkich innych przedsiębiorstwach (w działach transportowo-spedycyjnych), agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach: specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, cało pojazdowy, sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych, referent spedycyjny, kierownik punktu ładunkowego, dyspozytor ładunkowy, organizator przewozów, taksator, specjalista ds. obsługi punktu eksploatacji.

Przedmioty:

 • Podstawy spedycji i transportu
 • Środki transportu
 • Podstawy prawa transportowego
 • Rachunkowość
 • Ubezpieczenia ładunków
 • Techniki informatyczne w rachunkowości
 • Marketing i sztuka negocjacji w spedycji
 • Zarządzanie działalnością spedycyjną
 • Logistyka
 • Techniki biurowe
 • Statystyka
 • Język obcy dla spedytorów
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa