Technik archiwista

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik archiwista posiada wiedzę z zakresu zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego, gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania archiwalnych zasobów, a także ich opracowywania. Absolwent posiada umiejętności pozwalające klasyfikować i kwalifikować dokumentację archiwalną, opracowywać książkowy inwentarz oraz obsługiwać komputerowy system informacji archiwalnej. Dodatkowo potrafi sprawnie
i fachowo wykonywać takie zadania jak zabezpieczanie i popularyzację dokumentów oraz zarządzanie nimi w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych. Zna przepisy dotyczące dostępu do informacji chronionych prawem, a także przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej w zakresie usług archiwalnych.

Perspektywy zatrudnienia: Technik archiwista może pracować w archiwach państwowych
i niepaństwowych oraz wszystkich instytucjach gdzie istnieje konieczność archiwizacji dokumentów, m.in. muzea, banki, szpitale, sądy, kancelarie prawne i notarialne.

Przedmioty:

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii i bhp w pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Prawo administracyjne
 • Teoria i metodyka archiwalna
 • Archiwoznawstwo
 • Informacja naukowa i informatyczna
 • Zajęcia praktyczne organizacja i metodyka pracy w archiwum
 • Zajęcia praktyczne opracowywanie materiałów archiwalnych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa