Technik bhp

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Cykl kształcenia: 1,5 roku - 3 semestry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska i ppoż. Potrafi dokonać analizy dotyczącej bhp oraz przedstawić propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Podstawowe zadania technika BHP to m.in. usuwanie lub, co najmniej ograniczanie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy, takich jak zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń technicznych, szkodliwych gazów, oparów i pyłów, hałasu, wstrząsów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie. Każdy zakład pracy jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i małych firmach jako główny specjalista. Praca ma charakter usługowo- doradczy. Jako specjalista ochrony pracy, profilaktyki, kodeksu pracy i ergonomii pracy ma ogromną rolę do spełnienia. Od niego zależy zarówno bezpieczeństwo wszystkich w codziennych czynnościach, jak i przygotowanie firmy do sytuacji ekstremalnych (nieszczęśliwe wypadki), które mogą się zdarzyć. Jest pomocny pracodawcy w stwarzaniu właściwych warunków bhp w instytucji. Zatrudnienie może znaleźć w każdej firmie liczącej ponad 100 osób.
Przedmioty:
Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
Toksykologia
Podstawy ergonomii i fizjologii
Podstawy psychologii i socjologii
Prawna ochrona pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Analiza i ocena zagrożeń
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
Ochrona środ. nat. i ochrona ppoż
Użytkowanie komputera
Zajęcia praktyczne
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyka zawodowa

li