Technik drogownictwa

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik drogownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową i eksploatacją dróg, ulic, autostrad i lotnisk; budową i eksploatacją inżynierskich obiektów drogowych; kosztorysowaniem robót; utrzymaniem dróg i obiektów drogowych; wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych; zarządzaniem drogami i obiektami drogowymi. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik drogownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu ( budowa dróg i obiektów drogowych), ale także w budynkach (urzędy). Technik drogownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe; biurach projektowych dróg i obiektów mostowych; organach administracji państwowej i samorządowej; wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych; kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych; służbach Obrony Cywilnej Kraju, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Przedmioty:

 • Rysunek techniczny
 • Budownictwo ogólne
 • Mechanika budowli
 • Miernictwo
 • Konstrukcje budowlane
 • Drogi i ulice
 • Mosty
 • Materiałoznawstwo
 • Pracownia technologiczna
 • Maszyny drogowe
 • Technologia robót ziemnych
 • Kosztorysowanie
 • Zarządzanie drogami
 • Prawozawstwo
 • Inżynieria komunikacyjna
 • Zajęcia specjalizujące
 • Język obcy zawodowy
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Wychowanie fizyczne
 • Ćwiczenia miernictwa
 • Praktyka zawodowa