Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy- prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.
Po zakończeniu nauki terapeuta zajęciowy nabył umiejętności:

 • opracowania diagnozy terapeutycznej
 • tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • planowania i prowadzenia terapii z zastosowaniem różnych metod
 • motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • korelowania działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
 • monitorowania przebiegu i oceniania efektów terapii zajęciowej
 • uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
 • organizowania w ramach terapii imprez towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych
 • promowania zdrowia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej

Perspektywy zatrudnienia: oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce), rehabilitacja szpitali ogólnych, sanatoria, zakłady opiekuńcze, kluby seniora, zakłady pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, hospicja, ośrodki interwencji kryzysowej. Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Anatomia z fizjologią
 • Rehabilitacja
 • Terapia zajęciowa
 • Pracownia terapii zajęciowej
 • Patologia z zarysem chorób klinicznych
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki