OMEGA Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) będą mogły uzyskać 252 kwalifikacjie wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011) Ukończenie tego kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Kierunki nauczania:

Włókiennicze wyroby dekoracyjne Urządzenia sanitarne Urządzenia audiowizualne Turystyka zagraniczna Telekomunikacja Technologia żywności Spedytor Renowacja zabytków Reklama i multimedia Prawo i administracja Prace biurowe Poligrafia Optyk Ochrona środowiska Ochrona osób i mienia Logistyka Kosmetyka Kelner Informatyka Informacja naukowa Hotelarstwo Handel zagraniczny Geodezja Gastronomia Fryzjerstwo Fotografia Finanse i rachunkowość Ekonomia Cyfrowe procesy graficzne Budownictwo BHP Architektura krajobrazu Aktor scen muzycznych